czwartek, 15 wrzesień 2016 13:44

Ryczałt nie dla znaków towarowych

Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z tytułu dzierżawy znaku towarowego. Podatnik, będący osobą fizyczną posiada wspólnotowy znak towarowy. Umowa miała w sposób charakterystyczny dla umów najmu i dzierżawy kształtować prawa i obowiązki stron. Podatnik zadał izbie skarbowej pytanie, czy czynsz, który będzie otrzymywał na podstawie opisanej umowy dzierżawy może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem wnioskodawcy, czynsz otrzymywany na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego będzie przychodem z tytułu umowy dzierżawy, a zatem może zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %.

Izba skarbowa nie zgodziła się z takim podejściem, jednak inne zdanie na ten temat miał podatnik, który odwołał się najpierw od jej decyzji, a potem od wyroku sądu administracyjnego. Rozpatrujący ostatnio tę sprawę Naczelny Sąd Administracyjny w finale postępowania wskazał, że przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego, a zatem także z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą a także od rodzaju umowy, na podstawie której udostępnianie to nastąpi.

Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać jedynie przychody uzyskiwane przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przy czym, kwalifikacji uzyskiwanych przez podatników przychodów należy dokonywać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji stwierdzić należy, iż opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać, po spełnieniu innych wymogów ustawowych, jedynie te przychody uzyskiwane przez podatnika, które mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza, lub najem, podnajem, poddzierżawa. Brak jest zatem podstaw prawnych do opodatkowywania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym zatem także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania znaku towarowego. Przychody te podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 11 kwiecień 2016 22:51

Znak w podatkach

Podatki to na początku roku temat bardzo na czasie. Wiadomo, że nikt nie chce ich płacić, a jeżeli już – to chociaż jak najniższe. W celu obniżenia opodatkowania przedsiębiorcy starają się wliczać jak najwięcej opłat i wydatków w koszty. A czy da się korzystać z podatkowej preferencji, uwzględniając amortyzację znaku towarowego? Sytuacja, w której spółka prawa handlowego planowała zakupić od swojego wspólnika zarejestrowany w Urzędzie Patentowym znak towarowy stanowiła przedmiot interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 7 kwietnia 2016 r.

Spółka zadała organowi pytanie, czy będzie mogła amortyzować nabyty od swojego wspólnika znak towarowy, a jeśli tak, to na jakich zasadach. W odpowiedzi Izba wskazała, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Zgodnie ustawą o CIT, amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa własności przemysłowej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu czy dzierżawy.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w razie odpłatnego nabycia, uważa się cenę ich nabycia. Izba wskazała, że spółka-wnioskodawca będzie miał prawo do amortyzacji nabytego odpłatnie od wspólnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą prawa ochronnego do znaku towarowego i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytego znaku. W konsekwencji, skoro Wnioskodawca nabędzie znak towarowy na podstawie umowy sprzedaży, to jego wartość początkową będzie stanowić cena nabycia wyrażona w umowie sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, spółka będzie mogła dokonywać w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej zakupionego znaku towarowego.

Dział: Aktualności
wtorek, 23 luty 2016 10:58

Nienależny podatek

Uiszczanie opłat związanych ze zgłoszeniem i rejestracją znaków towarowych jest konieczne dla posiadania prawnego monopolu na dane oznaczenie. Opłaty takie może wnosić zarówno zgłaszający, jak i działający w jego imieniu prawnik, taki jak rzecznik patentowy.

Przedsiębiorca, który świadczy usługi pomocy prawnej w dziedzinie prawa własności przemysłowej działający w Łodzi, miał dotyczące uiszczania tego typu opłat wątpliwości, które skonsultował z izbą skarbową. Izba Skarbowej z Łodzi wydała więc indywidualną interpretację, w której wskazała, że prawnik, który w imieniu i na rzecz klienta ponosi za niego administracyjne opłaty, nie powinien, żądając zwrotu tych kosztów, doliczać do ich wysokości podatku VAT.

Pytanie dotyczyło stałej obsługi klienta w sprawach przed Urzędem Patentowym RP czy sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej. Prawnik wnoszący zapytanie obowiązany jest na podstawie umowy łączącej go z klientem do wnoszenia do Urzędu Patentowego RP, Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante oraz Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej określonych przepisami opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych przedmiotów własności intelektualnej. Przed uiszczeniem takiej opłaty wystawiana była przez prawnika faktura na kwotę opłaty powiększoną o wysokość podatku VAT. Łączna kwota transferowana była na konto pełnomocnika, który uiszczał opłaty z kwoty netto, zaś pozostała część sumy odprowadzana była jako podatek VAT. Twierdził on, że skoro obowiązek poniesienia opłat wynika z umowy, to powinien stosować zasadę, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę.

Izba Skarbowa w Łodzi nie uznała jednak takich działań za prawidłowe. Wskazała, że określając podstawę opodatkowania z tytułu świadczonej usługi, nie uwzględnia się w niej kwot otrzymanych od usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na jego rzecz. Opłaty i wpisy nie podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Dział: Aktualności