wtorek, 06 październik 2015 21:51

Twój patent może być tańszy

Napisał

Prawo autorskieInnowacyjność jest dla przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami bardzo ważna. Równie istotnym jest, aby inne, niepowiązane z danym przedsiębiorcą podmioty nie mogły korzystać z jego pomysłów i będących ich pokłosiem wynalazków. Powszechnie wiadomo, że służy temu instytucja patentu. Dzięki zgłoszeniu dokonanemu w odpowiednim urzędzie – w Polsce: w Urzędzie Patentowym RP – można zapewnić sobie monopol na konkretny wynalazek, jeśli tylko spełnia on ustawowe warunki do objęcia go patentem.

Niestety, czynnikiem, który może zadecydować o niedokonaniu zgłoszenia patentowego są jego koszty. Nie każdego przedsiębiorcę stać bowiem na uiszczenie odpowiednich opłat. Ten problem można jednak rozwiązać, starając się o uzyskanie dofinansowania. W Polsce instytucją, która pomaga przedsiębiorcom w tym zakresie, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to agencja rządowa podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Aktualnie PARP prowadzi nabór propozycji na dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”. Dofinansowaniu podlegać mają projekty dotyczące uzyskania patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych albo realizacji ochrony praw własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski. Oferta jest warta zastanowienia, ponieważ dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioski o dofinansowanie można składać od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Czytany 729 razy