poniedziałek, 06 czerwiec 2016 15:56

Podatkowe wątpliwości

Napisała

Podatki wiążą się często z wieloma pytaniami. Nawet przedsiębiorcy, którzy już od lat prowadzą działalność na rynku, mogą mieć z nimi problem. Wątpliwości mogą pojawiać się również w kwestii objęcia podatkiem dzierżawy znaku towarowego. Tego właśnie tematu dotyczyła interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wydana pod koniec maja 2016 r.

Wnioskodawca chciał zarejestrować znak towarowy lub wzór przemysłowy, które następnie zamierzał wydzierżawić na rzecz spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem - komandytariuszem. Z tytułu zawartej umowy dzierżawy zainteresowany miał otrzymać wynagrodzenie tytułem czynszu. Umowa nie miała być zawarta w ramach działalności gospodarczej, a jej istotą miało być oddanie spółce prawa do używania praw i prawa do pobierania z jego używania pożytków w zamian za umówiony czynsz. Wnioskodawca zadał pytanie czy może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym uzyskiwanego przychodu.

W odpowiedzi Izba wskazała, że znaki towarowe i wzory przemysłowe to prawa majątkowe. Stąd ich dzierżawa stanowi przychód z praw majątkowych i nie może być opodatkowana ryczałtem.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać jedynie przychody uzyskiwane przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przy czym, kwalifikacji uzyskiwanych przez podatników przychodów, niezależnie do wybranej formy opodatkowania, należy dokonywać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, a zatem także z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z tego znaku lub wzoru innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych. Brak jest podstaw prawnych do opodatkowywania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Przychody te, pomniejszone o ewentualne koszty uzyskania przychodów, podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

W związku z tym, czynsz uzyskiwany z tytułu udostępnienia spółce komandytowej znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do wykorzystania i pobierania pożytków, będzie stanowić przychód z praw majątkowych. Co za tym idzie, nie może on być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym.

Wyświetlony 1115 razy