wtorek, 29 marzec 2016 18:03

Jak wybrać właściwy sąd?

Napisała

W dniach 4 kwietnia i12 września 2008 r. spółka Taser International, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, zawarła dwie umowy w sprawie niewyłącznej dystrybucji ze spółką Gate 4. Na mocy tych umów spółka Gate 4 i jej członek zarządu, C.M. Anastasiu, zobowiązali się do przeniesienia na swego kontrahenta praw do znaków towarowych Taser International, które zarejestrowali w Rumunii lub o których rejestrację w tym państwie wystąpili.

Ze względu na odmowę wywiązania się z tego zobowiązania Gate 4 i C.M. Anastasiou spółka Taser International wszczęła postępowanie przed Tribunalul Bucureşti (sądem pierwszej instancji w Bukareszcie). Pomimo zamieszczenia w umowach klauzul prorogacyjnych przyznających jurysdykcję sądowi znajdującemu się w Stanach Zjednoczonych, spółka Gate 4 i C.M. Anatasiu wdali się w spór przed sądem rumuńskim, nie kwestionując jego właściwości. Wyrokiem z 31 maja 2011 r. Tribunalul Bucureşti nakazał im dopełnić wszystkich formalności koniecznych zarejestrowania cesji.

Po potwierdzeniu tego wyroku przez sąd apelacyjny Gate 4 wniosła skargę kasacyjną do Înalta Curte de Casație și Justiție, który zwrócił się do Trybunału o wyjaśnienie kwestii, czy powinien on zrzec się swojej jurysdykcji, w sytuacji gdy strony postanowiły, że powstałe między nimi sporty będzie rozstrzygać sąd państwa trzeciego względem Unii Europejskiej, a nie sąd któregoś z państw członkowskich,

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 17 marca 2016 r. stwierdził, że ogólna zasada milczącego zawarcia umowy dotyczącej jurysdykcji sądu, przed którym zawisł spór, nie ma zastosowania tylko w przypadkach, które zostały wyraźnie wymienione wśród odstępstw przewidzianych w przepisach unijnych. Zważywszy, że przyznanie jurysdykcji na podstawie klauzuli prorogacyjnej nie zostało wymienione wśród odstępstw, Trybunał orzekł, że nie ma powodów związanych z ogólną systematyką lub celami tego rozporządzenia, by uznać, że strony nie mogą zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do sądu innego niż ustalony w drodze umowy.

Co więcej, istotne jest ujednolicenie przepisów dotyczących sporów kompetencyjnych w sprawach cywilnych i handlowych za pomocą zasad ustalania jurysdykcji, które są w wysokim stopniu przewidywalne. Celem jest zatem osiągnięcie pewności prawa, która polega na wzmocnieniu ochrony prawnej osób zamieszkałych na terenie Unii poprzez jednoczesne umożliwienie powodowi łatwego zidentyfikowania sądu, do którego może on wnieść powództwo, a pozwanemu racjonalnego przewidzenia sądu, przed jaki może on być pozwany.

Wyświetlony 1409 razy
Więcej w tej kategorii: « McZnak Z miasta Łodzi znak pochodzi »